Loopbaan

Werkervaring

2022 – heden: Secretaris van Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland (freelance); onder meer:

 • opstellen/redigeren van adviezen
 • voorbereiden van lunchlezingen
 • contacten onderhouden met commissieleden, ambtenaren, commissiegriffiers, statenleden, andere provinciale adviescommissies, enz.
 • voorbereiden en nabereiden van overleggen, bijeenkomsten, workshops, enz.
 • vullen van website

2019 – heden: Secretaris van Rekenkamercommissie Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg (freelance); onder meer:

 • contacten onderhouden met Rekenkamercommissie-leden, onderzoeksbureaus, griffiers, raadsleden, media, andere rekenkamer(commissie)s, enz.
 • opstellen van onderzoeksvoorstellen en offerteverzoeken
 • voorselecteren en begeleiden van onderzoeksbureaus
 • opstellen van aanbiedingsbrieven (bijv. over energiebesparingsplicht), rapporten en verslagen (bijv. jaarverslag 2021)
 • voorbereiden en nabereiden van overleggen, bijeenkomsten, workshops, enz.
 • artikelen schrijven voor LinkedIn-pagina en website

Logo van vacature-website unlocQed

2019 – 2020: Tekstredacteur voor vacature-website unlocQed (freelance); onder meer:

 • opstellen van artikel, concept-wervingsberichten, concept-persbericht
 • redigeren van tekst op website
 • adviseren over taalgebruik en strategie

2019: Coördinator duurzaamheid bij stadsdeel West in Amsterdam; onder meer:

Afbeeldingsresultaat voor logo rivm

2018: Trainer (freelance): tweedaagse training voor de ondernemingsraad van het RIVM (o.a. teamvorming, bepalen van ieders drijfveren, (on)bewuste beïnvloeding, verslaglegging)

2015 –  2018: Projectleider zwerfafval, gemeente Alphen aan den Rijn (deels freelance); onder meer:

 • mede opstellen en uitvoeren van concept-Uitvoeringsprogramma zwerfafval 2015 – 2025
 • schrijven van ruim 40 artikelen op gemeentelijke webpagina van Supporter van Schoon
 • aanvragen, beheren en verantwoorden van zwerfafvalvergoeding
 • adviseren van collega’s over vormgeving van nieuwe prullenbakken in deel van centrum
 • ondersteunen van opschoon-vrijwilligers
 • inventariseren van grafitti-aanpak in centrum van Alphen aan den Rijn met ondernemers en belangenorganisaties
 • enquêteren van bewoners over bijplaatsing van afval in Ridderveld
 • adviseren over concept-afval-lespakket voor groepen 6, 7 en 8
 • adviseren van wethouder en collega’s over onder andere de 25-meterregel, aanstelling van Schone Buurt coaches, zwerfvuil bij bouwplaatsen en aanpak van bijplaatsingen bij ondergrondse containers
 • starten van onderzoek naar de mogelijkheden van troeptrimmen en om schoonhouden van de omgeving te laten opnemen in de APV
 • starten van overleg tussen toezichthouders van drie organisaties over aanpak van plastic bedrijfsafval in watergangen
 • organiseren en leiden van informatieavond voor (burger)raadsleden over zwerfafvalaanpak
 • verzorgen van workshop over gedragsbeïnvloeding aan Schone Buurt coaches
 • deelnemen aan vijf kennisbijeenkomsten in relatie tot de Omgevingswet

2015 – 2017: Senior-projectmedewerker, Omgevingsdienst Midden-Holland; onder meer:

 • uitvoeren werkzaamheden voor gemeente Alphen aan den Rijn (zie hierboven)
 • organiseren en begeleiden van kennisbijeenkomst over energieambities van woningcorporaties met woon- en milieuambtenaren in Midden-Holland

 

2016 – 2017: Trainer, Zorgbelang Zuid-Holland; onder meer:

 • mede ontwikkelen en verzorgen van trainingen Leiden van workshops en bijeenkomsten, Lobbyen bij de wethouder, Schrijven van adviezen, Schrijven van webteksten
 • ontwikkelen en verzorgen van trainingen Inspreken bij de gemeenteraad, Maken van boeiende verhalen


2015 – 2016: Netwerkcoach/trainer, Zorgbelang Zuid-Holland; onder meer:

 • mede ontwikkelen en verzorgen van trainingen Effectief vergaderen, Lobbyen voor verbeteringen in zorg en welzijn, Schrijven van adviezen
 • ontwikkelen en verzorgen van trainingen Maken van boeiende verhalen, Inspreken bij de gemeenteraad
 • begeleiden van onderzoek naar toegankelijkheid van stads- en streekvervoer in Den Haag, Dordrecht, Gouda en Leiden
 • opstellen van brief aan gemeenteraden in Zuid-Holland over verbetering van toegankelijkheid van bushaltes
 • opstellen van artikelen voor kwartaalblad ZoWel!
 • ondersteunen van netwerkbijeenkomsten over mantelzorg en cliëntondersteuning (verslaglegging)
 • ondersteunen van netwerkbijeenkomsten over onafhankelijke cliëntondersteuning (uitnodiging, persbericht, verslaglegging)
 • mede ontwikkelen en verzorgen van gastlessen over jonge mantelzorgers op ROC Mondriaan in Delft

2014: Projectondersteuner met communicatietaken, Zorgbelang Zuid-Holland; onder meer:

 • opstellen van werkplan 2015
 • opstellen van bundel derde kwartaalrapportage met een analyse van de voortgang
 • opstellen van bundel met inzendingen voor verkiezing van de Zorgbelang Zuid-Holland Duim 2014
 • mede-organiseren van Zorgbelang congres 2014
 • verbeteren van offerte-sjablonen en offerte-brieven
 • redigeren van rapporten
 • opstellen van drie artikelen voor kwartaalblad ZoWel!
 • begeleiden van workshop Zo werkt een gemeente

 

2013: Medewerker programma-unit, DCMR Milieudienst Rijnmond; onder meer:

 • opstellen van concept-Meerjarenprogramma bedrijfsgerichte taken 2014-2017
 • actualiseren van Methodiek voor projectmatig werken in toezicht en handhaving
 • uitvoeren van interviews over nacontroles energie
 • voorlichten over projectenprogramma
 • opstellen van intranet-pagina over bedrijfsgerichte taken
 • verzorgen van interne workshop Zo werkt een gemeente
 • organiseren van VVM-seminar over de meerwaarde van voorlichting en communicatie in het milieutoezicht

 

2012 – 2013: Projectleider ‘Pareltjes in toezicht en handhaving’, DCMR Milieudienst Rijnmond; onder meer:

Afbeeldingsresultaat voor logo builddesk

2007 – 2012: (Senior)Adviseur energie & beleid, adviesbureau BuildDesk (anderhalf jaar cluster-leidinggevende); onder meer:

 • opstellen van energie/duurzaamheid-beleid en meerjarenprogramma’s voor onder meer Duiven, Hilversum, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, stadsregio Rotterdam, waterschap Noorderzijlvest
 • redigeren van onderzoeksrapport Indirect energiegebruik van huishoudens voor Amsterdam, Lochem en Wageningen
 • initiëren van onderzoek naar relatie tussen bodemdaling en energieverbruik van poldergemalen + presenteren van resultaten ervan tijdens conferentie Hoe ver(-)gaat het veen?
 • uitvoeren van programma-management van klimaatagenda stadsregio Rotterdam
 • evalueren van bewonerscampagne stadsregio Rotterdam
 • opstellen van communicatieplan luchtkwaliteit Tilburg
 • opstellen van subsidieaanvraag verbetering luchtkwaliteit (schone diesel) voor De Parade
 • mede opstellen van inzending voor EO Wijers-prijsvraag over de toekomst van de Veenkoloniën
 • uitvoeren van werkzaamheden klimaatbeleid milieudienst Zuidoost Utrecht

Daarnaast verzorgen van presentaties en workshops (Zo werkt een gemeente, Zo werkt storytelling, Uitvoerbaar klimaatbeleid), organiseren van lunchpresentaties met externen, opstellen van Handboek voor adviseurs en opstellen/redigeren van nieuwsberichten.

1996 – 2007: Beleidsmedewerker milieu, gemeente Dordrecht; onder meer:

 • opstellen van beleid rondom milieu, energie, windenergie, duurzaam inkopen, duurzame bedrijventerreinen, papierreductie
 • leiden van regionale inrichtingsstudie naar windenergie (met meerdere wethouders, meerdere gemeenteraden, burgers, geïnteresseerde marktpartijen, externe onderzoekers, bewonersavonden, brieven naar bewoners, excursie voor bewoners, commissie- en raadsbehandeling, persberichten)
 • adviseren in regionaal onderzoek naar restwarmte-benutting
 • uitvoeren van werkzaamheden rondom energie, duurzame bedrijventerreinen, duurzaam bouwen, duurzaam ondernemen, communicatie (persberichten, nieuwsbrieven- en discussies, redactie Dordt Duurzaam), interne milieuzorg
 • evalueren van Actie Zonneboiler ’97 met burgers en ENECO
 • opstellen subsidieaanvraag voor uitvoering van gemeentelijk klimaatbeleid
 • fungeren als (vice)voorzitter ondernemingsraad van sector Stadsontwikkeling
 • coördineren van Arbo-werkzaamheden binnen sector Stadsontwikkeling
 • mede-initiatiefnemen voor rookbeleid in stadskantoor
 • fungeren als bedrijfshulpverlener

Daarnaast verzorgen van interne workshop Kernkwaliteiten.

1994 – 1996: Medewerker milieucommunicatie, gemeente Deventer; onder meer:

 • uitvoeren van project Milieuzorg op School, activiteiten Boomfeestdag
 • ondersteunen van platform natuur- en milieuorganisaties
 • ondersteunen van realisatie Milieucentrum Deventer

Opleiding en stages

1982 – 1987: HAVO (diploma behaald)

1987 – 1993: Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (diploma behaald); studierichting: Land, Water, Milieubeheer (Velp); afstudeerrichting: Hydrologie en Waterbeheer

1992: Waterschap van de Berkel, Lochem; onderzoek naar verdroging op landgoed De Wildenborch

1991: Waterschap Bargerbeek, Klazienaveen; onderzoek naar infiltratie in Bargerkanaal

1991: Landinrichtingsdienst Zeeland; onder meer geohydrologische inventarisatie van Kust West Zeeuws-Vlaanderen

1989: Melkveehouderij, Rheden; algemene werkzaamheden

1988: Melkveehouderij, Gorredijk; algemene werkzaamheden

Cursussen en trainingen

2022: Verenigingsexpert voor opleiden volleybalscheidsrechters; Nevobo (certificaat behaald)

2019: Training sociocratische besluitvorming; Karin Vosters

2018: Cursus verduurzaming van VvE’s; VVE-010

2017: Training gedragsbeïnvloeding; TzatziPact (deelnamecertificaat behaald)

2013: Verenigingsbeoordelaar van Proeve van Bekwaamheid voor kandidaat-volleybalscheidsrechters; Nevobo (certificaat behaald)

2009: Training basiscommunicatie en gesprekstechnieken; Schouten & Nelissen (certificaat behaald)

2008 – 2009: Training Van expert naar manager: beginnen met leidinggeven voor academici; Schouten & Nelissen (certificaat behaald)

2008: Cursus Storytelling; Centrum voor Communicatie & Journalistiek, Hogeschool Utrecht (certificaat behaald)

2007 – 2008: Training commerciële vaardigheden; Marco Tieleman (certificaat behaald)

2006: Training Proficiency® (timemanagement); Digne Consult (certificaat behaald)

2005: Leergang Dordtse Aanpak (interactieve beleidsvorming); De Beuk (certificaat behaald)

2004 – 2005: Kernopleiding projectmanagement; NCOI (diploma behaald)

2004: Maatwerkcursus voor Ondernemingsraad; FNV Formaat

2004: Training Evenwichtig omgaan met de media; Media Box Opleidingen

2003: Maatwerkcursus voor Ondernemingsraad; FNV Formaat

2002: Cursus gemeentefinanciën (individueel); Leo Verhoef RA

2001: Cursus Arbo-coördinator; Arbo Unie (certificaat behaald)

1998: Cursus Energiebeheer in gemeenten; Novem (certificaat behaald)

1998: Basisopleiding adembescherming; MODERN (certificaat behaald)

1997: Basisopleiding bedrijfshulpverlener; NBBe (diploma behaald) 

Nevenfuncties

 • Debatleider van Fietsersbond-verkiezingsdebat in Rotterdam met kandidaat-raadsleden (2022)
 • Bestuurslid VvE Delftsche Poort (2020 – heden)
 • Opschoonvrijwilliger (2020 – heden)
 • Woordvoerder van Coalitie Gezond Verkeer in Rotterdam (2019 – heden)
 • Ontwikkelaar van training over draagvlak en participatie (2018 – heden)
 • Woordvoerder van ROVER-afdeling regio Rotterdam (2018 – 2021)
 • Lid van werkgroep Energiezuinig VvE Delftsche Poort (2018 – heden)
 • Lid van werkgroep verkeersveilige schoolomgeving Nieuwstraat (2018 – 2019)
 • Assistent-voetbaltrainer bij HOVDJSCR (2018 – 2019)
 • Leesvader op Rotterdamse basisschool (2017 – 2019)
 • Debatleider van ROVER-verkiezingsdebat in Rotterdam met kandidaat-Provinciale Statenleden (2019)
 • Debatleider van Nivon-verkiezingsdebat in Rotterdam met kandidaat-Tweede Kamerleden (2017)
 • Mede-organisator en debatleider van debatten met Rotterdamse raadsleden over gezond verkeer (2014 / 2015 / 2017)
 • Lid van regionaal belangenplatform voor OV-reizigers namens ROVER (2012 – heden)
 • Lid van drie kascommissies (2007 – 2009 / 2009 – 2012 / 2015 / 2018)
 • Lid van afdrachtencommissie van landelijke politieke partij (2006 – 2010)
 • Lid van functioneringscommissie van politieke partij, Rotterdam (2006 – 2010)
 • Lid van drie gemeenteraadscommissies (1994 – 1996 / 1998 – 2002 / 2002 – 2006)
 • Steunlid van provinciale politieke fractie (1992 – 1996)

Overig

 • Indiener van inspraakreacties op voornemen aanleg A13/A16 (2010), op provinciale structuurvisie Zuid-Holland (2010), op voornemen woonwijk Carnisselande (1997)
 • Indiener van inspraakreactie en appellant op bestemmingsplan Zenderpark (1991 – 1993)